27 юни 2017 г.

Тото - ще спечелим ли

Дейността на клуб „Математиката може да е интересна“ през учебната година се проведе с цел преодоляване на обучителните затруднения по математика. Методите на обучение позволиха ученикът да бъде водещ в процеса на педагогическото взаимодействие, в заниманията се отчитаха индивидуалните особености на всеки ученик и потребността от промяна.
Участниците от своя страна изразяваха желание за работа, за самостоятелно мислене, за формиране на умения за самооценяване, както и на умения за междуличностно общуване. Решаваха тестове и задачи, с които наваксваха наличните пропуски.
В публичната изява на тема „Тото – ще спечелим ли“, проведена на 26 юни 2017 г. пред други ученици от 10. клас, участниците в групата показаха своите знания и уменията си да работят самостоятелно и в екип при решаването на интересни и занимателни задачи. Гостите също се включиха активно в събитието.