Математиката може да е интересна

Преодоляване на обучителните затруднения по математика. Методите наблюдение, анализ, моделиране и обобщение ще поставят ученика в центъра на педагогическото взаимодействие. Ще дадат възможност за самостоятелно мислене, формиране на умения за междуличностно общуване и самооценяване. Ще предизвикат желание и потребност за промяна. Очаква се коригиране на наличните пропуски и безпроблемно усвояване на новите знания.
Ръководител: Ива Филипова

Тото - ще спечелим ли