Учим английски език и се забавляваме

Преодоляване на проблеми по отношение на усвояването на учебното съдържание по английски език – фонетика, граматика и лексика. Подобряване на уменията на учениците за слушане, четене, говорене и писане на английски език. Постигане на увереност, на различно отношение към чуждия език, както и развиване на усет за правилен избор на езикови форми в общуването на английски език чрез ролеви игри и симулации, работа по проекти и презентации, съвременни и класически средства за обучение като аудио- и мултимедийни, печатни материали; електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси).
Ръководител: Румяна Вутова

Имам мечта