Питагор в час

Формиране на логическа култура и усвояване на математически език чрез анализ, синтез, обобщение и моделиране. Задълбочаване на логическите знания. Изграждане на умения за доказване на твърдения, овладяване на научнопознавателни методи и идеи.