Математиката вече не е страшна

Преодоляване на обучителни затруднения по математика чрез попълване на пропуските от учебното съдържание в 5. клас и осигуряване на възможност за трайно усвояване на знания и тяхното затвърждаване в рамките на изучаваното в 6. клас. Формиране на умение за самостоятелно учене и практическа работа, за самооценка. Провокиране на интерес към математическото знание.
Ръководител: Даниела Костадинова/Маргарита Хлебарова

Забавна и полезна ли е математиката