Любословие

Развиване на уменията за работа с художествен текст; писане на литературно есе и интерпретативно съчинение чрез лекции, дискусии, практическа работа, интерактивни форми. Очаква се учениците да изградят усет към езика, да формират собствен стил на писане и критичен поглед към художествената творба, да засилят интереса си към творчеството и литературата.