Шанс за успех

Повишаване на езиковата грамотност на ученици, които имат сериозни пропуски по отношение на правописа, пунктуацията, граматиката, лексиката чрез редактиране и авторедактиране, продуциране на различни видове текст, фронтална беседа, дискусия, задачи, провокиращи ученика да участва в различни комуникативни ситуации и ролеви игри. Повишаване на мотивацията за учене.
Ръководител: Татяна Кацарова

Видове речеви дейности