Географията е лесна

Формиране на географска култура чрез усвояване на система от знания за природата, населението, стопанството и политическата карта на континентите на Земята. Създаване на интерес към природата и света. Изграждане на компетентности и ценности, свързани с уважение към хората и природната среда. Преодоляване на проблеми в усвояване на учебното съдържание по география и икономика. Повишаване на мотивацията за учене.
Ръководител: Дияна Цацова